Od zátěže k rozvoji

Brownfields, staré nevyužívané objekty či plochy, nezřídka s ekologickou zátěží. Jejich využití bývá problematické, ale zároveň se v nich skrývá velký potenciál.

Nový život starému

Revitalizace brownfields vyžaduje komplexní přístup. Je třeba identifikovat a analyzovat ekologickou zátěž a provést sanaci kontaminované plochy. Vdechnutí nového života brownfield může představovat značné náklady, nicméně z dlouhodobého hlediska se jde o velmi efektivní proces, který zvyšuje atraktivitu lokality a přispívá k dobrému jménu investora.

Součástí plánu revitalizace by mělo být i hodnocení územních dopadů projektového záměru (Metodika TIA; z angl. Territorial Impact Assessment), což je soubor přístupů, který zjišťuje, jaké budou dopady projektů, v různých územích. Hodnocení zohledňuje všechny územní podmínky (např. zda se jedná o periferii nebo metropolitní oblast), propojuje územní prvky a současně respektuje jedinečnost každého zásahu. Metodiku TIA lze využít v různých stádiích plánování a přípravy projektů, tedy již v době, kdy se teprve zvažuje možnost realizace, ale i v pozdějších stádiích po vypracování dokumentace. Za určitých podmínek ji lze využít i pro hodnocení již zrealizovaných projektů a zpětně tak ověřit s jakými dopady se území skutečně potýká.


Získejte kompletní audit


Náš audit využitelnosti brownfield poslouží městským samosprávám i jako pobídka investorům, kteří mohou mít z podobných objektů obavu. Zmapujeme rizika i staré ekologické zátěže, odebereme vzorky, předáme je k analýze certifikovaným laboratořím a vyčíslíme, za kolik je možné nemovitost revitalizovat.

Zároveň pro Vás zajistíme hodnocení územních dopadů projektového záměru (Metodika TIA). Pomocí certifikované metodiky Vám stanovíme dopady, které budou mít na Vaše území vliv a jaká bude jejich podoba či intenzita. Závěrečné souhrnné hodnocení Vám poté umožní posoudit, zda jsou Vaše prostředky vynaloženy na projekty s co největším územním efektem.
Více informací o Metodice TIA naleznete na oficiálním webu www.tiammr.cz
Názornou ukázku hodnocení územních dopadů u brownfields naleznete v Případové studii B (Velké vojenské bloky Terezín – Velká pěchotní kasárna)


Konkrétní záměry s Vámi budeme rádi konzultovat.