Iniciativa Biokoridor - cesta k pestré krajině

Následkem kolektivizace v 50. a 60. letech došlo v naší krajině k razantním změnám. Dominantou se stala pole, mozaika krajinných prvků vzala za své. A s ní vymizely i mnohé živočišné druhy.

Současná krajina v číslech

  • 10 – desetinásobně vzrostla výměra pole proti stavu před kolektivizací
  • 14 – průměrná rozloha dnešních polí v hektarech
  • 4000 – délka alejí v kilometrech, které od padesátých let minulého století zmizely
  • 3600 – hektary, o které se zmenšila plocha rozptýlené zeleně
  • 49 000 – kilometry zmizelých mezí
  • 158 000 – kilometry zrušených polních cest
  • 572 000 – hektary pastvin a luk, které zanikly

Pomozte vytvářet spojení

Izolovaným ostrůvkům přírody, které v krajině zůstaly, chybí propojení. Živočišné druhy nemají možnost migrovat, chybí jim dostatečný životní prostor. Proto se snažíme o tvorbu biokoridorů - přírodních cest. Fragmentace krajiny je i jedním z hlavních příčin přírodních rizik (prašnost, bleskové povodně, eroze, zabahnění, klesající biodiverzita).

Stát má poměrně kvalitně zvládnutou ochranu tzv. zvláště chráněných území (CHKO, národní parky, přírodní památky...), ale na aktivní managment mimo tato území (cca 85 % rozlohy ČR) v podstatě rezignoval. Snažíme se proto propojovat cennější území, tak aby byl zachován transfer genů a celkově posílila krajina, která nás pak může snáze chránit. Vzniká harmonická a odolná krajina.

Rozbíjíme rozsáhlé lány polí remízky, revitalizujeme násilně narovnané potoky, vysazujeme aleje. Do vytváření této sítě, která umožní obnovit pohyb organismů v krajině, se můžete zapojit i vy. Podívejte se, co všechno nabízíme a kolik to stojí.