Bleskové povodně


Jednou z největších negativních proměn naší krajiny je ztráta schopnosti zadržovat vodu. Odvodnili jsme půdu, napřímili a prohloubili koryta řek a teď se potýkáme s hrozbou bleskových záplav a ztrátou biodiverzity.


Fungující krajina

Svoji přirozenou funkci může krajina získat zpět. Obnova neprůtočných jezírek, revitalizace napřímených toků i přeměna mokřin v tůně s protipovodňovou ochranou. Jednoduché zásahy, které lidem přinesou ochranu před velkou vodou a řadě chráněných druhů cenné biotopy. V okolí těchto krajiných prvků je možné vytvářet naučné stezky, návštěvnickou infrastrukturu a místa pro setkávání obyvatel, či zaměstnanců.

 Léty prověřené postupy i moderní trendy

V našich projektech a návrzích využíváme zkušenosti a moudrost našich předků, hospodářů, v kombinaci s moderními hydrologickými modely. Výsledkem je ochrana obyvatel, majetku a přírody. Podívejte se, jak tvořit biokoridory a kolik Vás mohou stát.