Ovlivňovalo pivo české zemědělství už v době bronzové a železné?

Z archeologických nálezů máme poměrně přesnou představu o tom, kde naši předci hospodařili. Víme také, že zhruba v době bronzové a na počátku železného věku začalo obyvatelstvo osidlovat i klimaticky méně vhodná území a poprvé tak opouštělo tzv. starosídelní prostor v Polabí a na jižní Moravě. Nebylo však zřejmé, do jaké míry ovlivňovaly nové klimatické a environmentální podmínky volbu zemědělských plodin.

Na to se pokusila odpovědět studie sledující vliv nadmořské výšky, teploty, srážek, délky vegetační sezóny, topografie a kvality půd na užívané obiloviny (především pšenici a ječmen). Na 34 lokalitách v Čechách a na Moravě byly dávány do souvislosti výše zmíněné environmentální charakteristiky a vzájemný poměr makrozbytků obilovin z těchto nalezišť. Použitím vícerozměrných statistických metod pak byl sledován relativní význam jednotlivých proměnných na pěstování té či oné obiloviny.

Podle očekávání ubývalo pšenice a přibývalo ječmene se zhoršujícími se klimatickými podmínkami. Jako nejvýznamnější faktor ovlivňující volbu plodin se jevila nadmořská výška. Jde zároveň o nejpřesnější sledovaný ukazatel v porovnání se situací před 3,2 - 2,4 tisíci let před současností, což může tuto skutečnost částečně vysvětlovat. Ostatní proměnné dostály průběhem dějin velkých změn – ať už v souvislosti s neustále se měnícím klimatem (teplota, srážky) nebo lidskou činnosti (kvalita půd, topografie). Autoři je však záměrně použili, jelikož předpokládali, že jejich relativní změna probíhala u všech podobně, a tudíž současné prostředí kvalifikovali jako „vektorově" posunuté oproti tomu v době bronzové a železné.

Naši předci se tedy povětšinou přizpůsobili různým klimatickým podmínkám, a tam kde to šlo, pěstovali hodnotnější plodiny. Ne však všude! Na některých místech s vhodným podnebím pro pšenici se udržel ječmen neočekávaně vysokým podílem. Interpretací může být skutečnost, že byla tato dodnes populární obilovina používána pro výrobu piva. Tyto spekulace je však ještě nutné potvrdit nálezy varných zařízení.

Zdroj:
Dreslerová, D., Kočár, P., Chuman, T., Šefrna, L., Poništiak, Š. (2013): Variety in cereal cultivation in the Late Bronze and Early Iron Ages in relation to environmental conditions. Journal of Archeological Science 40, 1988-2000.

Zpracoval: J. Lehejček